bonus

bonus

Tài liệu thưởng

Chương phần tiền thưởng đầu tiên của máy tính TIM và KIM-1 được phát hành vào ngày 10 tháng 7 năm 2006. Nó có sẵn dưới dạng tệp PDF. Để đọc tài liệu này bạn cần phải có Adobe Reader Acrobat 

1. Cuộc đời đầu của Jack Tramiel ở Châu Âu (1928 đến 1948) 
2. Máy đánh chữ Commodore và Scandal chấp nhận Đại Tây Dương (1948 đến năm 1966) 
3. Commodore Calculators (1966-1979) 
4. TIM và KIM -1: máy tính Commodore đầu tiên (1975)